Projekt

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnych drzwi dźwiękoizolacyjnych do zabudowy wewnątrzklatkowej oraz wewnątrzlokalowej.

Celem projektu jest wprowadzenia na rynek nowego innowacyjnego produktu w postaci drzwi dźwiękoizolacyjnych do zabudowy wewnątrzklatkowej oraz wewnątrzlokalowej. Drzwi o nowatorskiej konstrukcji zapewniają podwyższone parametry dźwiękochłonności znacząco lepsze od obecnie dostępnych na rynku. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych: 1. Nakładarka kleju, 2. Prasa hydrauliczna, 3. Centrum obróbcze, 4. Stanowisko do nakładania kleju, 5.Prasa membranowa, 6. Centrum obróbcze-uciosarko-wiertarka, 7. Linia do pakowania z tunelem grzewczym, 8. Sprężarka śrubowa. Projekt wykazuje zgodności zarówno z celami szczegółowymi osi priorytetowej konkurencyjna gospodarka, jak i działaniem 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014- 2020 tj. Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP, poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Projekt wpisuje się w inteligentną specjalizację Województwa Świętokrzyskiego – Zasobooszczędne budownictwo, podobszar – Przetwórstwo przemysłowe – zasobooszczędne technologie w budownictwie. Wymienione wyżej urządzenia są niezbędnym elementem prowadzącym do wdrożenia nowego produktu w firmie i zaoferowaniu go nabywcom. Zakup dotyczy nowych środków trwałych, które będą wykorzystywane w firmie w dłuższej perspektywie czasowej i posłużą do wzrostu konkurencyjności INVESTTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące wskaźniki:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] -1,
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] -1,
  3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [przedsiębiorstwa] – 1,
  4. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [przedsiębiorstwa] – 1,
  5. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0,
  6. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – 1,
  7. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych [szt.] – 1,
  8. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1,
  9. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] – 5.

Wartość ogółem 1 692 111,00
Wydatki kwalifikowalne 1 375 700,00
Wnioskowane dofinansowanie 750 000,00
Wkład UE 750 000,00
Wkład własny 942 111,00